Wetgeving 2015

18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank

 

Voorbereidende werken - B.S.  31-12-2015 

 

 

18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie

 

Voorbereidende werken - B.S.  31-12-2015 

 

 

18 DECEMBER 2015. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015

 

Voorbereidende werken - B.S.  08-01-2016 

 

 

23 NOVEMBER 2015. - Wet tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  27-11-2015 

 

 

23 NOVEMBER 2015. - Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  30-11-2015 

 

 

19 OKTOBER 2015. - Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  22-10-2015 

 

 

23 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit

 

Voorbereidende werken - B.S.  03-09-2015 

 

 

23 AUGUSTUS 2015. - Wet tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie

 

Voorbereidende werken - B.S.  03-09-2015 

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en tot wijziging van artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  17-08-2015 

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  19-08-2015 

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (I)

 

Voorbereidende werken - B.S.  19-08-2015 

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (I)

 

Voorbereidende werken - B.S.  19-08-2015 

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister

 

Voorbereidende werken - B.S.  26-08-2015 

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

 

Voorbereidende werken - B.S.  26-08-2015 

 

 

20 JULI 2015. - Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme

 

Voorbereidende werken - B.S.  05-08-2015

 

 

20 JULI 2015. - Wet tot aanbrenging van verscheidene technische correcties in een aantal wetboeken en wetten

 

Voorbereidende werken - B.S.  26-08-2015 

 

 

20 JULI 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  04-09-2015 

 

 

17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden

 

Voorbereidende werken - B.S.  27-08-2015 

17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de benoemingsvereisten betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  27-08-2015 

 

 

17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van artikel 1299 van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening (I)

 

Voorbereidende werken - B.S.  01-09-2015 

 

 

28 JUNI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" wat de datum van inwerkingtreding betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  30-06-2015 

 

 

21 MEI 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  10-06-2015 

 

 

18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank

 

Voorbereidende werken - B.S.: 31-12-2015

 

 

18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie

 

Voorbereidende werken - B.S.: 31-12-2015

 

 

18 DECEMBER 2015. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015

 

Voorbereidende werken - B.S.: 08-01-2016

 

 

23 NOVEMBER 2015. - Wet tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.: 27-11-2015

 

 

23 NOVEMBER 2015. - Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.: 30-11-2015

 

 

19 OKTOBER 2015. - Wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.: 22-10-2015

 

 

23 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit

 

Voorbereidende werken - B.S.: 03-09-2015

 

 

23 AUGUSTUS 2015. - Wet tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie

 

Voorbereidende werken - B.S.: 03-09-2015

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en tot wijziging van artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.: 17-08-2015

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.: 19-08-2015

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (I)

 

Voorbereidende werken - B.S.: 19-08-2015

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (I)

 

Voorbereidende werken - B.S.: 19-08-2015

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister

 

Voorbereidende werken - B.S.: 26-08-2015

 

 

10 AUGUSTUS 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

 

Voorbereidende werken - B.S.: 26-08-2015

 

 

20 JULI 2015. - Wet tot versterking van de strijd tegen het terrorisme

 

Voorbereidende werken - B.S.: 05-08-2015

 

 

20 JULI 2015. - Wet tot aanbrenging van verscheidene technische correcties in een aantal wetboeken en wetten

 

Voorbereidende werken - B.S.: 26-08-2015

 

 

20 JULI 2015. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.: 04-09-2015

 

17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden

 

Voorbereidende werken - B.S.: 27-08-2015

 

 

17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de benoemingsvereisten betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.: 27-08-2015

 

 

17 JULI 2015. - Wet tot wijziging van artikel 1299 van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening (I)

 

Voorbereidende werken - B.S.: 01-09-2015

28 JUNI 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" wat de datum van inwerkingtreding betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.: 30-06-2015

 

 

21 MEI 2015. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.: 10-06-2015