Wetgeving 2016

25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind

 

Voorbereidende werken - B.S.  30-12-2016 

 

 

25 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  30-12-2016 

 

 

25 DECEMBER 2016. - Wet houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen

 

Voorbereidende werken - B.S.  30-12-2016 

 

 

25 DECEMBER 2016. - Wet houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken

 

Voorbereidende werken - B.S.  17-01-2017 

 

 

14 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme

 

Voorbereidende werken - B.S.  22-12-2016 

 

 

1 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit

 

Voorbereidende werken - B.S.  11-01-2017 

21 NOVEMBER 2016. - Wet betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord

 

Voorbereidende werken - B.S.  24-11-2016 

 

 

28 OKTOBER 2016. - Wet houdende verdere omzetting van de Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en van de Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ

 

Voorbereidende werken - B.S.  24-11-2016 

 

 

3 AUGUSTUS 2016. - Wet houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III)

 

Voorbereidende werken - B.S.  11-08-2016 

 

6 JULI 2016. - Wet tot wijziging van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen

 

Voorbereidende werken - B.S.  05-08-2016 

 

 

1 JULI 2016. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016

 

Voorbereidende werken - B.S.  18-07-2016 

 

 

19 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  21-06-2016 

 

 

16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  30-06-2016 

 

 

16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle-en Evaluatiecommissie betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  30-06-2016 

 

 

16 JUNI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, wat het hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  08-07-2016 

 

 

31 MEI 2016. - Wet tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf

 

Voorbereidende werken - B.S.  08-06-2016 

 

 

31 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  17-06-2016 

 

 

29 MEI 2016. - Wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie

 

Voorbereidende werken - B.S.  18-07-2016 

 

 

20 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 27 avril 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat

 

Voorbereidende werken - B.S.  27-05-2016 

 

 

20 MEI 2016. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven

 

Voorbereidende werken - B.S.  02-06-2016 

 

 

4 MEI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht

 

Voorbereidende werken - B.S.  23-05-2016 

 

 

4 MEI 2016. - Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  13-05-2016 

 

 

4 MEI 2016. - Wet inzake het hergebruik van overheidsinformatie

 

Voorbereidende werken - B.S.  03-06-2016 

 

 

27 APRIL 2016. - Wet inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme

 

Voorbereidende werken - B.S.  09-05-2016 

 

 

27 APRIL 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat

 

Voorbereidende werken - B.S.  11-05-2016 

 

 

21 APRIL 2016. - Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Geïntegreerde politie

 

Voorbereidende werken - B.S.  29-04-2016

 

 

25 MAART 2016. - Wet tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek

 

Voorbereidende werken - B.S.  05-04-2016 

29 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de gerechtelijke stage betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  07-03-2016 

 

 

29 FEBRUARI 2016. - Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht

 

Voorbereidende werken - B.S.  21-04-2016

 

 

5 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  19-02-2016 

 

 

1 FEBRUARI 2016. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  19-02-2016 

 

 

29 JANUARI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, aangaande het toezicht op de activiteiten van de buitenlandse inlichtingendiensten in België

 

Voorbereidende werken - B.S.  24-02-2016 

 

 

29 JANUARI 2016. - Wet betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis

 

Voorbereidende werken - B.S.  19-02-2016