Wetgeving 2017

25 DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen

 

Voorbereidende werken - B.S.  29-12-2017 

 

 

21 DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  11-01-2018 

 

 

3 DECEMBER 2017. - Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Voorbereidende werken - B.S.  10-01-2018

 

 

12 NOVEMBER 2017. - Wet betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie

 

Voorbereidende werken - B.S.  27-11-2017

 

 

31 OKTOBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht, de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

 

Voorbereidende werken - B.S.  29-11-2017 

 

 

18 OKTOBER 2017. - Wet houdende de omzetting van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad

 

Voorbereidende werken - B.S.  03-11-2017 

 

 

18 OKTOBER 2017. - Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed

 

Voorbereidende werken - B.S.  06-11-2017 

 

19 SEPTEMBER 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning

 

Voorbereidende werken - B.S.  04-10-2017 

 

 

18 SEPTEMBER 2017. - Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

 

Voorbereidende werken - B.S.  06-10-2017

11 AUGUSTUS 2017. - Wet houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van economisch recht

 

Voorbereidende werken - B.S.  11-09-2017 

 

 

31 JULI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake

 

Voorbereidende werken - B.S.  01-09-2017 

 

 

21 JULI 2017. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2017

 

Voorbereidende werken - B.S.  01-08-2017

 

 

21 JULI 2017. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen

 

Voorbereidende werken - B.S.  22-08-2017 

 

6 JULI 2017. - Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  24-07-2017 

 

 

25 JUNI 2017. - Wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  10-07-2017 

 

 

14 JUNI 2017. - Wet tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

 

Voorbereidende werken - B.S.  28-07-2017 

 

 

8 JUNI 2017. - Wet betreffende de coördinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid

 

Voorbereidende werken - B.S.  21-06-2017 

8 JUNI 2017. - Wet tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van de programmawet van 25 december 2016

 

Voorbereidende werken - B.S.  30-06-2017

 

 

22 MEI 2017. - Wet betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken

 

Voorbereidende werken - B.S.  23-05-2017 

 

 

17 MEI 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank " Inter-venanten "

 

Voorbereidende werken - B.S.  31-05-2017 

 

 

17 MEI 2017. - Wet tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechterlijke ontbindingsprocedure van vennootschappen

 

Voorbereidende werken - B.S.  12-06-2017 

 

 

17 MEI 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen

 

Voorbereidende werken - B.S.  03-07-2017 

 

 

26 APRIL 2017. - Wet houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  22-05-2017 

 

 

19 APRIL 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

 

Voorbereidende werken - B.S.  31-05-2017 

 

 

9 APRIL 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst

 

Voorbereidende werken - B.S.  25-04-2017 

 

 

9 APRIL 2017. - Wet betreffende het Europees beschermingsbevel

 

Voorbereidende werken - B.S.  18-05-2017 

 

 

9 APRIL 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken (ERR. B.St. 10-05-2017, p. 55768)

 

Voorbereidende werken - B.S.  04-05-2017 

 

 

9 APRIL 2017. - Wet houdende ruimere mobiliteit van de vóór 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken

 

Voorbereidende werken - B.S.  25-04-2017 

 

 

30 MAART 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek

 

Voorbereidende werken - B.S.  28-04-2017 

 

 

23 MAART 2017. - Wet inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis

 

Voorbereidende werken - B.S.  19-05-2017 

 

 

19 MAART 2017. - Wet tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers

 

Voorbereidende werken - B.S.  05-04-2017 

 

 

19 MAART 2017. - Wet tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand

 

Voorbereidende werken - B.S.  31-03-2017 

 

 

20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

 

Voorbereidende werken - B.S.  27-02-2017 

 

 

20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de definitie van gevangenisdirecteur

 

Voorbereidende werken - B.S.  02-03-2017 

20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  22-03-2017 

 

 

20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

 

Voorbereidende werken - B.S.  22-03-2017 

 

 

20 FEBRUARI 2017. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie

 

Voorbereidende werken - B.S.  22-03-2017