Wetgeving 2018

14 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse arbeidsbepalingen

 

Voorbereidende werken - B.S.  21-12-2018

 

 

26 NOVEMBER 2018. - Wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

 

Voorbereidende werken - B.S.  24-12-2018 

 

 

23 NOVEMBER 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat

 

Voorbereidende werken - B.S.  06-12-2018 

 

 

15 OKTOBER 2018. - Wet betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen

 

Voorbereidende werken - B.S.  29-10-2018

 

 

23 AUGUSTUS 2018. - Samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000

 

Voorbereidende werken - B.S.  24-12-2018

 

 

30 JULI 2018. - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

 

Voorbereidende werken - B.S.  05-09-2018

 

22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake

 

Voorbereidende werken - B.S.  27-07-2018 

 

 

22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie

 

Voorbereidende werken - B.S.  07-08-2018 

 

 

22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme

 

Voorbereidende werken - B.S.  07-08-2018 

 

 

19 JULI 2018. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen

 

Voorbereidende werken - B.S.  21-08-2018

 

 

11 JULI 2018. - Wet tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft

 

Voorbereidende werken - B.S.  20-07-2018 

 

 

11 JULI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken

 

Voorbereidende werken - B.S.  18-07-2018

 

 

11 JULI 2018. - Wet tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek

Voorbereidende werken - B.S.  25-07-2018

 

 

 

25 JUNI 2018. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+,B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2018

 

Voorbereidende werken - B.S.  04-07-2018 

 

 

18 JUNI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

 

Voorbereidende werken - B.S.  02-07-2018 

 

 

15 JUNI 2018. - Wet tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek

 

Voorbereidende werken - B.S.  02-07-2018 

 

 

25 MEI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Voorbereidende werken - B.S.  28-05-2018 

 

 

25 MEI 2018. - Wet tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde

 

Voorbereidende werken - B.S.  30-05-2018 

 

 

9 MEI 2018. - Wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek

 

Voorbereidende werken - B.S.  08-06-2018

 

 

15 APRIL 2018. - Wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht

 

Voorbereidende werken - B.S.  27-04-2018 

 

 

18 MAART 2018. - Wet houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht

 

Voorbereidende werken - B.S.  02-05-2018 

 

 

4 MAART 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Voorbereidende werken - B.S.  17-04-2018 

 

 

1 MAART 2018. - Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden over de Benelux Interparlementaire Assemblee, gedaan te Brussel op 20 januari 2015

 

Voorbereidende werken - B.S.  21-06-2019

 

 

4 FEBRUARI 2018. - Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (genoemd "COIV-wet")

 

Voorbereidende werken - B.S.  26-02-2018 

 

 

7 JANUARI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek

 

Voorbereidende werken - B.S.  12-01-2018