Europees en internationaal

2.Europees en internationaal

Databank Nederlands recht
 

                Wetgeving e.d.m.

                http://wetten.overheid.nl/zoeken/

                Rechtspraak

                http://www.rechtspraak.nl

Databank Frans recht
 

                Wetgeving en rechtspraak

                http://www.legifrance.gouv.fr

Databank Duits recht
 

                Wetgeving

                http://www.gesetze-im-internet.de

Benelux Gerechtshof
 

http://www.courbeneluxhof.be/nl/index.asp

Het Benelux-Gerechtshof is bevoegd om rechtsregels uit te leggen die aan de 3 landen gemeenschappelijk zijn.

Arresten Benelux Gerechtshof

http://www.courbeneluxhof.be/nl/arresten_lst.asp

Lijst van rechtsregels

http://www.courbeneluxhof.be/nl/rechtsregels_intro.asp

Publicatieblad Europese Unie
 

http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=nl

De gezaghebbende bron van de Gemeenschapswetgeving

Het Publicatieblad van de Europese Unie (PB) is de enige periodiek die iedere werkdag in alle officiële talen van de Europese Unie (EU) verschijnt.

Het bestaat uit twee elkaar aanvullende series (serie L voor wetgeving en serie C voor mededelingen en bekendmakingen) en een supplement (serie S voor aankondigingen van overheidsopdrachten). De serie C heeft ook een elektronische afdeling, het PB CE.

Europees Hof van de Rechten van de Mens
 

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Recente arresten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens (HUDOC)

http://hudoc.echr.coe.int/eng

Case Law information note

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=echrpublications/other/clin&c=

This monthly publication contains summaries of cases (judgments, admissibility decisions, communicated cases and cases pending before the Grand Chamber) considered to be of particular interest. Each summary has a headnote and is classified by the Convention Article(s) to which the case relates and by keywords. The Case-Law Information Note also provides news about the Court and Court publications.

In the provisional version of the Note, the summaries are normally drafted in the language of the case concerned; final single-language versions are later published in both English and French. An annual index provides an overview of all the cases summarised in each calendar year.

Case Law Guides

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw

Informatie over de verschillende artikels van het E.V.R.M.

Europees Hof van Justitie
 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_nl.htm

Het Hof van Justitie ziet erop toe dat de EU-wetgeving in alle landen van de EU op dezelfde wijze wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het regelt verder juridische geschillen tussen nationale regeringen en EU-instellingen.

Zoekformulier

Perscommuniquées

Documenten per instelling

http://europa.eu/publications/official-documents/index_nl.htm

Internationaal Gerechtshof Den Haag
 

http://www.icj-cij.org/

List of Cases referred to the Court since 1946 by date of introduction

http://www.icj-cij.org/fr

Databank verdragen
 

Een overzicht van de bestaande verdragen vanaf 1987 vindt u terug op onderstaande url:

http://diplomatie.belgium.be/nl/Verdragen/

Nieuwsbrief rechtspraak Europa (Nederland)
 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Amsterdam/Over-het-gerechtshof/Publicaties/Paginas/Nieuwsbrieven-Gerechtscoordinator-Europees-recht.aspx