Wetgeving

EU-verdragen

In de verdragen staan de doelstellingen van de EU, de regels waar de EU-instellingen zich aan moeten houden, hoe besluiten worden genomen en de relatie tussen de EU en de EU-landen. De verdragen zijn al meermaals gewijzigd om de EU-instellingen te reorganiseren en de verantwoordelijkheden van de EU aan te passen. Ze zijn ook gewijzigd zodat nieuwe landen tot de EU konden toetreden.

De EU-verdragen kunnen alleen gewijzigd worden als alle EU-landen en hun parlementen daarmee instemmen, soms na een referendum.

Verordeningen

Verordeningen zijn wetgevingshandelingen die vanaf hun inwerkingtreding automatisch en op dezelfde manier gelden in alle EU-landen. Ze zijn in hun geheel bindend in alle EU-landen.

Richtlijnen

Richtlijnen hebben een specifiek doel, maar bieden de EU-landen de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij dat willen bereiken. De EU-landen moeten richtlijnen omzetten in nationale wetgeving die tot het gestelde doel moet leiden. De regeringen moeten deze nationale omzettingsmaatrgelen doorgeven aan de Europese Commissie.

De omzetting in nationale wetgeving moet gebeuren binnen een bepaalde termijn, meestal binnen 2 jaar na goedkeuring van de richtlijn. Wanneer een EU-land een richtlijn niet omzet, kan de Commissie een inbreukprocedure tegen dat land starten.

Besluiten

Besluiten zijn bindende wetgevingshandelingen die van toepassing zijn op één of meer EU-landen, bedrijven of personen. De partij(en) waarop het besluit van toepassing is, moet(en) op de hoogte gebracht worden en op dat moment wordt het besluit van kracht. Besluiten hoeven niet in nationale wetgeving te worden omgezet.

Aanbevelingen

Dankzij een aanbeveling kunnen de Europese instellingen hun opvattingen kenbaar maken en een bepaalde gedragslijn voorstellen, zonder dat dit wettelijke verplichtingen schept voor de betrokkenen. Aanbevelingen zijn niet bindend.

Adviezen

In adviezen kunnen de EU-instellingen een verklaring afleggen, zonder dat dit wettelijke gevolgen heeft voor de geadviseerde instantie. Adviezen zijn niet bindend.

Gedelegeerde handelingen

Gedelegeerde handelingen zijn wettelijk bindend. De Commissie kan met deze handelingen niet-essentiële delen van EU-wetgevingshandelingen wijzigen, bijv. om gedetailleerde maatregelen te omschrijven.

De Commissie stelt de gedelegeerde handeling vast en als het Parlement en de Raad geen bezwaar hebben, treedt zij in werking.

Uitvoeringshandelingen

Uitvoeringshandelingen zijn wettelijk bindend. Onder toezicht van comités bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-landen legt de Commissie hiermee de voorwaarden vast die het mogelijk moeten maken de EU-wetgeving overal op dezelfde manier toe te toepassen.

Bron: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl